Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

II etap
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"

INFORMACJE O PROJEKCIE:

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.


Przedsięwzięcie obejmuje 139 szkolnych placówek artystycznych (187 starych, zniszczonych, generujących wysokie koszty utrzymania budynków).

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego.  Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów (dzieci i młodzieży) i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy budynków.

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów, pomp ciepła, itd.

Całkowite koszty projektu: 501,4 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 409 mln PLN

INFORMACJE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ:

Szanowni Państwo w związku z podpisaniem w dniu 26.04.2017 roku umów na opracowanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla 139 placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce objętych pracami termomodernizacyjnymi, Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom następujących firm:

Pani Marta Kowalkowska prowadząca działalność pod nazwą ECO-PRYZMAT Marta Kowalkowska, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Św. Józefa 68-68A/60
Dla części:
a) I część – północno – zachodnia – obejmująca placówki szkolnictwa artystycznego zlokalizowane na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego – łącznie 30 placówek szkolnictwa artystycznego, oraz
b) II część – północno – wschodnia – obejmująca placówki szkolnictwa artystycznego zlokalizowane na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego – łącznie 29 placówek szkolnictwa artystycznego.

Pan Andrzej Węgrzynowicz, prowadzący działalność pod nazwą Tringa Andrzej Węgrzynowicz, z siedzibą w Warszawie (03-384), przy ul. Brygady Pościgowej 6/17
Dla części:
a) III część – centralnej – obejmującej placówki szkolnictwa artystycznego zlokalizowane na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego – łącznie 26 placówek szkolnictwa artystycznego

Pan Dawid Zyskowski prowadzący działalność pod nazwą Sempervirens Dawid Zyskowski, z siedzibą w Szczecinie (70-304), przy ul. Małkowskiego 30/1
Dla części:
a) V część – południowo-zachodniej – obejmującej placówki szkolnictwa artystycznego zlokalizowane na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego – łącznie 30 placówek szkolnictwa artystycznego

ANTYKORUPCJA:

Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom

W trosce o realizowany projekt unijny z I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” działanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020, polecamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zjawiska korupcji oraz przeciwdziałaniu konfliktowi interesów, zamieszczonymi pod niżej wskazanymi linkami:

Korupcja negatywnie oddziałuje na różne płaszczyzny życia społecznego stanowiąc zagrożenie dla gospodarki i narusza wolność rynkową. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie zagrożeń płynących z tego zjawiska i przeciwdziałanie mu na każdy etapie realizacji projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych ujętą w niżej wymienionych publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych:

1. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”.

2. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”.

3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.

4. Fraud and Corruption Awareness Handbook – Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Bank Światowy.

5. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS.

6. Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”.

7. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy: „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.

8. Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników.


Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca POIiŚ przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

I etap
"Termomodernizacja państwowych palcówek szkolnictwa artystycznego
- przygotowanie dokumentacji"

INFORMACJA O PROJEKCIE

Zamierzenie inwestycyjne, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowane będzie jako projekt systemowy w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

U genezy projektu leży realizacja przez resort strategicznego działania, jakim jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce. Zostanie nim objętych 218 budynków należących do 156 szkół artystycznych z terenu całego kraju ( 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkoły baletowe i 2 studia pomaturalne). Stanowi to 63% placówek podległych MKiDN.

Przedmiotem pierwszego etapu projektu, którego realizacja potrwa do grudnia 2015 r., jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany koszt całkowity wynosi 20,7 mln zł, a dofinansowanie UE – 17,6 mln zł.

Drugi etap ( lata 2016-2020) to właściwa realizacja robót, projekt systemowy, planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Koszt części inwestycyjnej obejmującej termomodernizację budynków to ok. 350 mln zł.

Projekt, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowany będzie w ramach priorytetu POIiŚ, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lista szkół biorących udział w projekcie:

 1. Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryficach
 3. Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białogardzie
 5. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
 6. Szkoła Muzyczna I i II stopnia Im. Oskara Kolberga w Szczecinku
 7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kołobrzegu
 8. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Myśliborzu
 9. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Kartuzach
 10. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Malborku
 11. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pucku
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim
 13. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wejherowie
 14. Ogólnokształcąca  Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku
 15. Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
 16. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.I.J.Paderewskiego w Słupsku
 17. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku
 18. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach
 19. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Miastku
 20. Zespół Szkół Plastycznych (OSSP, LP) w Bydgoszczy
 21. Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
 22. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu
 23. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie
 24. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy
 25. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.Karola Szymanowskiego w Kole
 26. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krotoszynie
 27. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu
 28. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach
 29. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie
 30. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie
 31. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie
 32. Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie
 33. Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
 34. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie
 35. Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
 36. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu
 37. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
 38. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Nowej Soli
 39. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie
 40. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu
 41. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Ph.Telermanna w Żarach
 42. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie
 43. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie
 44. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu
 45. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach
 46. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Krajeńskich
 47. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Wschowie
 48. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubinie
 49. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze
 50. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jeleniej Górze
 51. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie
 52. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy
 53. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie
 54. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie
 55. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy
 56. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
 57. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu
 58. Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie
 59. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu
 60. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
  i Bibliotekarzy we Wrocławiu we Wrocławiu
 61. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Elsnera  w Brzegu
 62. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach
 63. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach
 64. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu
 65. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach
 66. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Namysłowie
 67. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
 68. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Opolu
 69. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
 70. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Garści w Lublińcu
 71. Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
 72. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Będzinie
 73. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu
 74. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara w  Wodzisławiu Śl.
 75. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie
 76. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Katowicach
 77. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina  w Bytomiu
 78. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach (POSM I stopnia  I  POSM II stopnia) w Katowicach
 79. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zabrzu
 80. Zespół Szkół Plastycznych w Bielsko-Białej
 81. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Rózyckiego w Bytomiu
 82. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie
 83. Zespół Szkól Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem
 84. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Olkuszu
 85. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej
 86. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim
 87. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
 88. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach
 89. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fr. Chopina w Krakowie
 90. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni
 91. Państwowa Szkoła Muzyczna w Limanowej
 92. Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem
 93. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
 94. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Targu
 95. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach
 96. Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
 97. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie
 98. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
 99. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu
 100. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie
 101. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Końskich,
 102. Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie
 103. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle
 104. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Przeworsku
 105. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu
 106. Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu
 107. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łańcucie
 108. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mielcu
 109. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu
 110. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
 111. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dębicy
 112. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Chełmie
 113. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach
 114. Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie
 115. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie
 116. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tomaszowie Lubelskim
 117. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  w Zgierzu
 118. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach
 119. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi
 120. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
 121. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Prof. T .Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 122. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Opocznie
 123. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie
 124. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu
 125. Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Brzezinach
 126. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie
 127. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży
 128. Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
 129. Państwowa szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie
 130. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku
 131. Liceum Plastyczne w Łomży
 132. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie
 133. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie
 134. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kętrzynie
 135. Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Mrągowie
 136. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku Warmińskim
 137. Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
 138. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Giżycku
 139. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie
 140. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mławie
 141. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku
 142. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Opolskich
 143. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 2  im. Fr. Chopina w Warszawie
 144. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie
 145. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 4 w Warszawie
 146. ZSM I stopnia (PSM I stopnia, OSM I stopnia) im. Stopnia Moniuszki w Warszawie
 147. Zespól Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia Nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie
 148. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie
 149. Zespół Szkół Plastycznych w Warszawie
 150. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sierpcu
 151. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce
 152. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie
 153. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie
 154. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie
 155. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach
 156. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Agnieszka Janecka
tel. 728 383 335
fax. (22) 42 10 624
janecka@cea.art.pl

Wojciech Głowacki
glowacki@cea.art.pl
termomodernizacja@cea.art.pl

Krzysztof Mondzielewski
tel. 728 383 280
termomodernizacja@cea.art.pl

Michał Ścibiorek
tel. 500 279 569
scibiorek@cea.art.pl
termomodernizacja@cea.art.pl

Marek Kust
tel. 604 242 699
mkust@cea.art.pl
termomodernizacja@cea.art.pl

Zbigniew Obłoza
termomodernizacja@cea.art.pl

AKTUALNOŚCI:

1. Opracowanie audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – rozstrzygnięcie I postępowania nastąpiło 01.07.2014 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: bip.e-cea.pl

2. Opracowanie audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – rozstrzygnięcie II postępowania nastąpiło 15.07.2014 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: bip.e-cea.pl

3. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – podpisanie umowy.

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniu 30.06.2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji”.
W ramach realizacji projektu zostanie wykonany pierwszy etap termomodernizacji 218 budynków szkolnictwa artystycznego – zostaną sporządzone opracowania projektowo – kosztorysowe. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowała Pani Minister prof. Małgorzata Omilanowska.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: mkidn.gov.pl

4. W związku z podpisaniem w dniu 14.07.2014 roku pierwszej części umów na opracowanie audytów energetycznych,
Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół biorących udział w projekcie o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom firm. Prosimy również o udostępnienie wszystkich pomieszczeń oraz posiadanej archiwalnej dokumentacji technicznej.

5. W związku z podpisaniem w dniu 28.07.2014 roku drugiej części umów na opracowanie audytów energetycznych,
Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół biorących udział w projekcie o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom firm. Prosimy również o udostępnienie wszystkich pomieszczeń oraz posiadanej archiwalnej dokumentacji technicznej.

6. Opracowanie audytów energetycznych w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – III postępowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: bip.e-cea.pl

Rozstrzygnięcie III postępowania nastąpiło 23.09.2014 roku

7. W związku z podpisaniem w dniu 06.10.2014 roku trzeciej części umów na opracowanie audytów energetycznych, Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół biorących udział w projekcie o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom firm. Prosimy również o udostępnienie wszystkich pomieszczeń oraz posiadanej archiwalnej dokumentacji technicznej.

8. Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy I etap projektu „Termomodernizacja placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji. Jesteśmy po wstępnej weryfikacji audytów i inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych. Wszystkim Dyrektorom i pracownikom jednostek biorących udział w projekcie dziękujemy za współpracę.

9. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – I postępowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: bip.e-cea.pl

10. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – II postępowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: bip.e-cea.pl

11. W związku z podpisaniem w dniu 17.02.2015 roku pierwszej serii umów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom firm.

Informujemy również, że oddelegowane zostały do opieki nad Placówkami z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej, w tym do bieżących kontaktów z wykonawcą następujące osoby:

Pan MAREK KUST – mkust@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 4 w Warszawie
 5. Zespół Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie
 6. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie
 7. Zespół Szkół Plastycznych w Warszawie
 8. Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
 9. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce
 10. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mławie
 11. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach
 12. Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

Pan MICHAŁ ŚCIBIOREK – scibiorek@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jadwigi Szajny – Lewandowskiej w Oławie
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Namysłowie
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu
 7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu
 8. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim
 9. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
 10. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego w Bytomiu
 11. Zespół Państwowych Szkól Muzycznych w Gnieźnie
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach

Pan WOJCIECH GŁOWACKI – glowacki@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Będzinie
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie
 3. Zespół Szkół Plastycznych w Bielsko-Białej
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna w Limanowej
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
 7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Gorlicach
 8. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle
 9. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu
 10. Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu
 11. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli

W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt z opiekunami albo z Panią Agnieszką Janecka – tel. 728 383 335. Jednocześnie informujemy, że do Państwa dyspozycji jest również kontakt e-mailowy: termomodernizacja@cea.art.pl lub janecka@cea.art.pl .

12. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – III postępowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: bip.e-cea.pl

13. W związku z podpisaniem w dniu 03.03.2015 roku drugiej serii umów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom firm.

Informujemy również, że oddelegowane zostały do opieki nad Placówkami z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej, w tym do bieżących kontaktów z wykonawcą następujące osoby:

Pan MAREK KUST – mkust@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży
 2. Liceum Plastyczne w Łomży
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kętrzynie
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Mrągowie
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku Warmińskim
 7. Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
 8. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
 9. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Kartuzach
 10. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Malborku
 11. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku
 12. Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
 13. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.I.J.Paderewskiego w Słupsku
 14. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku
 15. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach
 16. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Miastku
 17. Zespół Szkół Plastycznych (OSSP, LP) w Bydgoszczy
 18. Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
 19. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu
 20. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie

Pan MICHAŁ ŚCIBIOREK – scibiorek@cea.art.pl

 1. Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryficach
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białogardzie
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kołobrzegu
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.Karola Szymanowskiego w Kole
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie
 7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Nowej Soli
 8. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie
 9. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu
 10. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach
 11. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Wschowie
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubinie
 13. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze
 14. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jeleniej Górze
 15. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy
 16. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie
 17. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy
 18. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
 19. Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie
 20. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
  i Bibliotekarzy we Wrocławiu we Wrocławiu

Pan WOJCIECH GŁOWACKI – glowacki@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Opolu
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej
 7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim
 8. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
 9. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Końskich,
 10. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

Pan KRZYSZTOF MONDZIELEWSKI – termomodernizacja@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach
 3. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Prof. T .Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Opocznie

W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt z opiekunami albo z Panią Agnieszką Janecka – tel. 728 383 335. Jednocześnie informujemy, że do Państwa dyspozycji jest również kontakt e-mailowy: termomodernizacja@cea.art.pl lub janecka@cea.art.pl .

14. W związku z podpisaniem w dniu 29.05.2015 roku trzeciej serii umów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom firm.

Informujemy również, że oddelegowane zostały do opieki nad Placówkami z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej, w tym do bieżących kontaktów z wykonawcą następujące osoby:

Pan MAREK KUST – mkust@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie
 3. Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
 4. Państwowa szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie
 7. Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
 8. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie
 9. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sierpcu
 10. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku
 11. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Sochaczewie
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wejherowie
 13. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pucku
 14. Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku
 15. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Pan MICHAŁ ŚCIBIOREK – scibiorek@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krotoszynie
 2. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie
 4. Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Pile
 5. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Myśliborzu
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze
 7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Ph. Telemana w Żarach
 8. Państwowa Szkoła Muzycznej I stopnia w Szprotawie
 9. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
 10. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu
 11. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. dra. Józefa Surzyńskiego w Kościanie
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzezinach
 13. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K.Kurpińskiego w Kutnie

Pan WOJCIECH GŁOWACKI – glowacki@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Opolskich
 2. Bursa Szkół Artystycznych w Opolu
 3. Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie
 5. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Olkuszu
 7. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dębicy
 8. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Katowicach
 9. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu
 10. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach
 11. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie
 12. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie
 13. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Żurawlewa w Bochni
 14. Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie
 15. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łańcucie
 16. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tomaszowie Lubelskim
 17. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Przeworsku
 18. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Garści w Lublińcu
 19. Zespół Szkól Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem
 20. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
 21. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu
 22. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie
 23. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Targu

Pan KRZYSZTOF MONDZIELEWSKI – termomodernizacja@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu

W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt z opiekunami albo z Panią Agnieszką Janecka – tel. 728 383 335. Jednocześnie informujemy, że do Państwa dyspozycji jest również kontakt e-mailowy: termomodernizacja@cea.art.pl lub janecka@cea.art.pl .

15. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – IV postępowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: bip.e-cea.pl

16. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia – V postępowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: bip.e-cea.pl

17. W związku z podpisaniem w dniu 26.08.2015 roku czwartej serii umów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom firm.

Informujemy również, że oddelegowane zostały do opieki nad Placówkami z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej, w tym do bieżących kontaktów z wykonawcą następujące osoby:

Pan WOJCIECH GŁOWACKI – glowacki@cea.art.pl

 1. Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
 2. Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu

Pan MAREK KUST – mkust@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Giżycku
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie
 4. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Chełmie

Pan KRZYSZTOF MONDZIELEWSKI – termomodernizacja@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Żaganiu

Pan MICHAŁ ŚCIBIOREK – scibiorek@cea.art.pl

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Krajeńskich
 3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: