Ustawa zmieniająca m. in. Kartę Nauczyciela i Prawo oświatowe

W dniu 4 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 4 została ogłoszona ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334), który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W odniesieniu do szkolnictwa artystycznego ustawa wprowadza dwie istotne zmiany:

➡ umożliwia dofinansowanie ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela, także kosztów konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez konsultantów współpracujących z Centrum Edukacji Artystycznej, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki,

➡ wprowadza zapowiadane już od dłuższego czasu zmiany w zakresie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych (zmiana art. 53 ust. 1b – 1e), zgodnie z którymi:

  • Centrum Edukacji Artystycznej w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego będzie mogło przeprowadzać badania w sposób fakultatywny a nie obligatoryjny,
  • ogłoszenie form, zakresu i terminów badań zaplanowanych na dany rok szkolny będzie następowało w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego.

Z uwagi na powyższą zmianę, szczegółowa regulacja zakresu i trybu przeprowadzanych przez Centrum badań nastąpi w nowym rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy zmieniającej, w roku szkolnym 2020/2021 Centrum Edukacji Artystycznej ogłosi informacje o formach, zakresie i terminach badań jakości kształcenia artystycznego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Pozostałe zmiany wprowadzane ustawą zmieniającą:

  • wydłużenie do 14 dni terminu zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka,
  • ograniczenie postępowania wyjaśniającego w powyższej sprawie do 3 miesięcy,
  • utworzenie narzędzia informatycznego na bazie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: