Wyjaśnienia w zakresie rekrutacji do szkół i placówek artystycznych na rok szkolny 2021/2022

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie terminów, zakresu i trybu przeprowadzania rekrutacji do szkół artystycznych na rok szkolny 2021/2022, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że przedmiotową kwestię reguluje przede wszystkim § 13b ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Zgodnie ze wskazaną regulacją, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 w przypadku:

» ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st. w specjalnościach instrumentalistyka i lutnictwo:
 • przeprowadza się egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
 • nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej
» ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st. w specjalności rytmika:
 • przeprowadza się egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki
 • nie przeprowadza się egzaminu praktycznego z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej
» szkoły muzycznej II st. w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i lutnictwo
 • przeprowadza się egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
 • nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej
» szkoły muzycznej II st. w specjalności rytmika
 • przeprowadza się egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki
 • nie przeprowadza się egzaminu praktycznego z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych oraz egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej
» w liceum sztuk plastycznych:
 • przeprowadza się egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 • nie przeprowadza się egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych
» w szkole policealnej:
 • przeprowadza się egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia
 • nie przeprowadza się egzaminu ustnego z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia

Przypominamy również, że zgodnie z § 11b ust. 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r., w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych (art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe), podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych.

Ponadto w myśl § 11baa ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r., w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej – na semestr pierwszy, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) lub wydanego przez lekarza specjalistę (art. 142 ust. 3 ustawy Prawa oświatowego), w terminie określonym przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej. Przypominamy, że w odniesieniu do powyższej kwestii zastosowanie będą miały także § 11baa ust. 8, 9 i 10 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r., regulujące przypadki niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z nowym brzmieniem § 13b ust. 7 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r., nadanym ostatnim rozporządzeniem zmieniającym z dnia 21 stycznia 2021 r.,   zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 150), został przywrócony do stosowania § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686) określający czasokres przeprowadzania badań  przydatności lub egzaminów wstępnych na okres od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyznaczenie terminów przeprowadzania badania przydatności lub egzaminu wstępnego należy do decyzji dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, na co wskazuje § 8 ust. 1 rozporządzenia rekrutacyjnego, a zatem termin rekrutacji powinien zostać wyznaczony w bieżącym roku szkolnym w okresie od dnia 1 marca do dnia 25 czerwca 2021 r.

Reasumując, poza wyłączeniem wskazanych wyżej przepisów odnoszących się do rozporządzenia w sprawie rekrutacji, które wynikają z § 13b ust. 7 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r., czyli odnoszących się do zakresu egzaminu wstępnego, pozostałe regulacje prawne w zakresie rekrutacji do szkół i placówek artystycznych obowiązują w formie stosowanej dotychczas przed wystąpieniem stanu epidemicznego. Dotyczyć to będzie także przeprowadzania badania przydatności w procedurze rekrutacyjnej do szkół artystycznych, w których rekrutacja odbywa się w tym trybie.

Centrum Edukacji Artystycznej jednocześnie przypomina, że wyjaśnienia i komunikaty dotyczące obowiązujących przepisów prawa, znajdujące się na stronie Centrum, są publikowane jako materiały pomocnicze względem regulacji prawnych regulujących daną materię. Z uwagi na powyższe, prezentowanych treści nie należy przyjmować bezkrytycznie, zwłaszcza odstępując od zapoznania się z brzmieniem stosownych przepisów prawnych.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Kontrast: